Zöld Zalaegerszeg

Möfösz / Archivum / Zöld Zalaegerszeg

Zöld Zalaegerszeg

Szerző
Kategória Archivum

Önfenntartó lakópark, geotermális közműrendszer, szennyvíziszapból nyert metángázzal hajtott tömegközlekedés, green city-elvek alapján felújított közpark – többek között ezek szerepelnek Zalaegerszeg Ökováros programjában. A Zalaegerszegen szervezett Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség legutóbbi konferenciáján mutatták be.

Zalaegerszegen az egy főre jutó zöldfelület 20-22 négyzetméter, ami hazai szinten kiemelkedő, tudtuk meg Gyutai Csabától, Zalaegerszeg polgármesterétől. A vá-ros körül parkerdős terüle-tek, a belváros zugaiban és ki-emelt terein színpompás zöld-felületek teszik kellemessé a lakók életét. A városvezetés fontosnak tartja, hogy a zöld-felületek sokcélú közösségi terek legyenek, ami segíti a társadalmi kapcsolatok építését, hogy ne érezze magát senki elszigetelve még a lakótelepeken sem.

Zala megye az ország „zöld szíve”, hiszen ott található a teljes hazai erdőterület 19 százaléka. Ezért a megye és a megyeszékhely zászlóvivője a zöld szemlélet és a környezet-tudatos életforma szóvivője. Ebből az indíttatásból kezdődött el tavaly az Ökováros projekt, ami a fél évszázaddal ezelőtti várostervezés elképzeléseit is igyekszik a mai kor igényeinek megfelelően át-alakítani. Olyan megoldáso-kat keresnek, amelyekkel csök-kenthetők a környezeti ártal-mak, és a város költségvetési kiadásai, ugyanakkor a lakos-ságot is zöldebb gondolkodás-ra serkenti.

Dékány Endre projektve-zető elmondta, hogy Zala-egerszeg belvárosának meg-újítására, ezen belül új zöldfe-lületek kialakítására, utak épí-tésére és burkolatfelújítására eddig 1,55 milliárd forintot fordítottak. Hátra van még a belvárost keresztülszelő 76-os és 74-es főútvonal áthelye-zése, annak az építési munkái rövidesen elkezdődnek. Így összekapcsolódhat a történel-mi városrész és az új központ, és kellemesebb, hangulato-sabb belváros alakítható ki. Elkezdődött a piactér átalakítása, amelynek során igyekeznek visszacsempészni a régi piaci hangulatot, padokkal, egységes árusító sátrakkal, közösségi rendezvényekre al-kalmas terekkel. Áthelyezik a parkolót, és 400 négyzetmé-ter zöldfelületet alakítanak itt ki. Megújulnak a hetvenes években épült Csipkeházak átjárói, a Dísz tér és a Kazinczy tér.

Jagadics János, az Ökováros projekt-vezetője elmondta, hogy a megyeszékhely köz-gyűlése tavaly fogadta el az Ökováros programot, aminek keretében 2015-ig öt nagyobb munka kezdődik el, ebből kettő 2014-ig meg is valósul.

A program egyik fő célja az energia-megtakarítás. 200 mil-lió forintból korszerűsitik a városi intézmények energia-rendszerét, aminek az épüle-tek megújuló energiaforrá-sokkal történő ellátása is ré-sze. A lakóközösségeket és vállalatokat is igyekeznek ösz-tönözni. A megújuló energi-ák közül a geotermikus és nap-, valamint a biomassza-energiát részesítik előnyben. A volt orosz laktanya helyén mini biomassza-erőmű meg-építését is tervezik, ami nyolc intézmény, köztük iskolák, kollégiumok energiaellátását oldaná meg. A városban éven-ként 1400 tonna biohulladék keletkezik, amiből Jagadics Já-nos szerint évenként 11 ezer GJ hőenergia nyerhető. Eh-hez adódik még 3 MJ geoter-mikus energia. A város alatt ugyanis 1800 méter mélységben 80 oC hőmérsékletű termálvíz rejlik, aminek a fürdő mellett további hasznosítását tervezik KEOP-pályázatból.

Energiatakarékos

Magánerős beruházásként valósulhat meg az Alsóerdei ökolakópark, alacsony energiafogyasztású épületekkel, nap-elemes térvilágítással, használt gumiabroncsok darálékával kevert útburkolattal, szürkevíz hasznosító rendszerrel, hőszivattyús fűtéssel és közösségi kerttel, komposztálással. A beépítési tervel készült, tárgyalnak a befektetőkkel, kivitelezőkkel.

Egyedülálló kezdeménye-zés a helyi közösségi köz le ke-dés járműveinek átállítása szennyvíziszapból nyert me-tángázra. A Vasi Vízmű és az önkormányzat gépjárművei hamarosan ezzel közleked-nek. Ez óriási lépés a szenny-vízhulladék hasznosítására és a légszennyezés csökkentésé-nek összekapcsolására.

Zalaegerszeg vezetése szá-mára fontos, hogy a lakossá-got és a gazdasági társaságo-kat is ösztönözze az energia-takarékossági beruházásokra. A tudatformálásban partnere a Budapesti Gazdasági Főis-kola zalaegerszegi kara, amely pályázati forrásból tanös-vényt alakít ki, ahol iskolai csoportok számára bemutató-kat tartanak.

Jagadics János elmondta, hogy 2012–14. között az öt-ből két projekt, a biogázüzem, illetve a tömegközlekedés me-tángázra való átállítása való-sul meg. Azután az alsóerdei öko-lakópark épülhet majd meg.

Horváth István, a Város-gazdálkodási Kft. ügyvezetője elmondta, hogy az önkor-mányzat által alapított, szerte-ágazó tevékenységet folytató cég a nevéhez méltóan igyekszik a város gazdája lenni. Az utóbbi években igen látvá-nyosan fejlődő Zalaegerszeg bármely európai nagyváros-sal versenybe szállhat. A káefté 147 hektár zöldfelületet gondoz, illetve az önkormányzati megrendeléseken túl is vállal tervező, kivitelező munkát. Egyedülálló módon 2 hektár területen dísznövényárudát is üzemeltet, amely a lakosság kiszolgálása mellett a parképítéshez, kül- és beltéri dekorációk készítéséhez kínál növényanyagot. Termékválasztékát zömmel a környékbeli termelő kerté-szetek adják.

Horváth István terveiben szerepel, hogy a cég szeretné bővíteni áruda- és virág bolt-hálózatát, illetve mezőgazda-sági termeléssel, elsősorban zöldségtermesztéssel foglalkozna, amely lehetővé tenné a város zöldhulladékából nyert komposzt jobb hasznosítását.

A lakossággal együtt

Zalaegerszeg zöldfelületi stratégiájáról Horváth Zsuzsanna, a Városgazdálkodási Kft. műszaki asszisztense beszélt. Elmondta, hogy a 2011 őszén elfogadott ötéves zöldfelületi stratégia megvalósítására 2011-ben 7,7 millió forint állt rendelkezésükre. A stratégia fő célja a város zöldfelületei-nek minőségi értéknövelése, hogy élhetőbbé, tetszetőseb-bé válhasson a város.

Horváth Zsuzsanna bemutatta a városközpont kiemelt utcáinak és tereinek, a Széchényi, Kossuth és Kereszty tér, valamint a Kossuth utca növényzet-felújítási munkáit: teljesen kicserélték a korábbi örökzöldekkel és cserjékkel beültetett, sok helyütt túlnőtt ágyásokat, és helyettük tarka egynyári virágokat ültettek. Az átalakításban fontosnak tarják, hogy a zöldfelületeket, a központi tereket intenzíveb-ben használja a lakosság, ne csak átmenő forgalmat bonyo-lítsanak le, hanem a pihenés, kikapcsolódás, társasági együtt-lét színterei is legyenek.

A város központi része, a Városház előtti tér átalakítására tervpályázatot írtak ki a BCE kert- és tájépítész hallga-tói számára. 11 pályamű érkezett, a terveket kiállították a városházán és a kft. honlapján is lehetett rájuk szavazni. A legtöbb szavazatot eddig rendkívül plasztikus és organikus térelemekkel, díszítő és használati feladatot is betöltő térplasztikai alkotásokkal át-szőtt, zömében alacsony fenn-tartási igényű évelőket használó terv kapta (képünkön).

Az önkormányzat az intézményi zöldfelületek, az iskolai és óvodai játszóterek korszerűsítése során bevonja a használókat is. Különösen fontosak az óvodai programok, ahol elkezdődhet a zöld-környezeti tudatformálás. Az egyik óvodában az idén kis-kert mintaprojektet hoznak létre. Két általános iskolában nyitott suli–nyitott udvar program keretében a diákok, a szülők és a pedagógusok közösen tervezték meg az iskolaudvar felújítását. Ez azért hasznos, mert így a használók jobban magukénak érzik és megbecsülik, gondozzák, valódi gazdájává válnak annak.

2012-ben a tervezett fel-adatokra 7 millió forint áll rendelkezésre, de pályázatok útján kiegészítő forrásokra is számítanak. Ebből fedezik a korábban felújított részek értékmegőrzését. Újabb két tér, a Mindszenty és a Deák tér felújítása kezdődik el, illetve a színház és a zsinagóga közötti terület is megújul, és számos kisebb tér, park is új növény-zetet kap. Megújul két fontos körforgalom, kicserélik a Kisfaludy utca fasorát, és még több növényt telepítenek a városi élményfürdő és strand területére.

Figyelmébe ajánljuk

Szóljon hozzá

Írjon nekünk!

Amennyiben kérdése lenne, kérjük írjon nekünk.

Kezdje el beírni a keresett témát, és nyomja meg az Entert a kereséshez

mofosz_slide_logomofosz_slide_logo